លោក សួស យ៉ារ៉ា

លោក សួស យ៉ារ៉ា បង្ហាញពីចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ដើម្បីក្លាយជាសង្គមមួយរីកចម្រើន ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព

លោក សួស យ៉ារ៉ា បង្ហាញពីចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ដើម្បីក្លាយជាសង្គមមួយរីកចម្រើន ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងចីរភាព

(ភ្នំពេញ)៖ លោក សួស យ៉ារ៉ា តំណាងរាស្ត្រកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាម បានបង្ហាញនូវសក្ខីកម្មជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យស្តីពីការកសាងសន្តិភាព ការបង្រួបបង្រួមជាតិ…